job-offer-take-sure-thing-wait-something-better

Anunt

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Călimani – Giurgeu

Toplița, Strada Nicolae Bălcescu , nr.14

Județul Harghita

ANUNŢ

 

  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Călimani – Giurgeu, cu sediul în Toplița, strada Nicolae
Bălcescu, nr.14, camera 213 organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de director executiv,
cu timp de lucru normal ( 8 ore/zi , 40 ore/săptamână), nivel studii: superioare de lungă durată,
licențiat în științe juridice, administrative sau economice, minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor
necesare ocupării postului .  

 Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs :

 1. Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de către organizatorul concursului);
 2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, precum și copiile documntelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de organizație;
 4. Carnetul de muncă şi/sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie și /sau în specialitatea studiilor, în copie ;
 5. Cazierul juridiciar (se depune în original) sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul acestui document candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 6. Adeverinţă medicală (se depune în original) care să ateste starea de sănătate corepunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului  de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data, numele emitentuluişi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 7. Curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată anterior;

 

Important Copiile de pe acte se prezintă împreună cu originalul documentelor sau copii legalizate, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiții generale pentru ocuparea postului:

Condiții generale :
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice :

– studii superioare de  lungă durată, licențiat în  științe juridice, administrative sau economice  ;
– minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului ;
– certificat manager de proiect ;
– experiență  în scrierea și implementarea proiectelor de finanțare, în coordonarea și implementarea Strategiilor de dezvoltare;
– cunoștințe operare calculator .

Desfășurarea concursului  :
Concursul se va desfășura  în mai multe etape succesive :
a) afișarea anunțului : în 17.11.2015 ;
b) depunerea dosarelor : în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului (până în data de
03.12.2015,ora 15.00) ;
c) selecția dosarelor de înscriere : în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data expirarii termenului
de depunere a dosarelor (04.12.2015 , ora 10.00 ) ;
d) depunerea contestațiilor cu privire la selecția dosarelor : max. 1 zi lucrătoare de la afișarea selecției :
până în 07.12.2015 ora 12.00 ;
e) soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor : max . 1 zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor :
08.12.2015 , ora 12.00 ;
f) proba scrisă : va avea loc în data de 10.12.2015 ora 9 ,00 la sediul ADI Calimani – Giurgeu și va consta în
redactarea unei lucrări  din bibliografia recomandată  ;
g) interviul va avea loc în loc de 14.12.2015, ora 9.00 la sediul ADI Călimani – Giurgeu și va fi susținut doar de
către  candidații declarați admiși la proba scrisă  și se va desfășura  pe baza planului interviului care va fi
afișat o data cu rezultatele la proba scrisă .
Dupa afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor , proba scrisă și interviu , candidații pot face
contestație în maximum 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, a afișării rezultatelor
probei scrise , respectiv a afișării rezultatului probei interviu , la sediul ADI Călimani – Giurgeu .

Dosarele de concurs  vor fi depuse la sediul ADI Călimani – Giurgeu, strada Nicolae Bălcescu, nr.14 ,
cam. 213 , zilnic între orele 9.00-15.00, până în data de 03.12.2015.

Bibliografie :

 1. Ordonanța nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Strategia Europa 2020 .
 3. Planul de dezvoltare zonală pentru următorii 10 ani și perspectivele pentru următorii 20 de ani
  pentru arealul situat în nordul județului Harghita.
 1. O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.
 2. H.G.R. nr.925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

Informaţiile privind eventualele modificări privind datele de susţinere a probelor de concurs vor fi anunţate
şi afişate cel puțin  la avizierul de la sediul A.D.I. Călimani-Giurgeu (  avizierul de la Primăria Municipiului
Toplița), pe pagina de web www.adicalimanigiurgeu.ro ,  candidaţilor revenindu-le obligaţia de informare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon  0725582017 Erika Andras .

PREŞEDINTE,
MARC EUGEN

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *