angajare

Events of the week 26.08. – 1.09.2019

Events of the week 26th of August – 1st of September 2019

Between the 26th and the 30th of August 2019, a new edition of Smart Simple Sun English language camp will take place in Toplița. The program will include various fun activities, based only on English, and finally a trip. For details call the telephone number 0748261016. Organiser:  „George Sbârcea” Town Library from Toplița in partnership with teacher Filip Alexandra.

Between the 31th of August  and the 1st of September 2019, the To the Falcon Rock camp will be organised in Corbu. In the programme: climbing, highline, via ferrata, trekking, hammocking, camping, workshop, food, drink and good music. Organiser: More than explore.

On Sunday, the 1st of September 2019, from 9 PM, you are invited to a stand up comedy show at Banffy Terrace. Guest: Bobi Dumitraș. For details call the telephone number:0741 949 757.

Between May and October 2019, at Toplița „George Sbârcea” Town Library the 6th edition of the National Reading Contest entitled „Battle of the books” will take place.  Children aged between 11 and 13, teenagers aged between 14 and 18 and adults may enrol in all sections and subsidiaries, throughout the duration of the contest.  The final will take place in October 2019. The project is carried out under the High Patronage of the President of Romania and under the aegis of the Year of the Book. Organisers: Toplița „George Sbârcea” Town Library, Cluj County Council, Cluj „Octavian Goga” County Library and A.N.B.P.R.

Every week, from Tuesday till Friday, between 8 and 12 AM, you may visit the Commune Museum from Tulgheș.

 

Every Wednesday, between 4 and 5 PM, the junior high school students may participate to a coding course in the „Wix code kids” programme, at Toplița Town Library.

 

Lista proiectelor castigatoare depuse in cadrul programelor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Calimani-Giugeu in anul 2015

Nr. crt.Denumirea proiectuluiSolicitantDenumirea Programului definanțareSuma acordată
1.Trasee turistice de iarnă în munții CălimaniAsociația Salvamont Toplița CălimanProgramul de sprijinire a asociațiilor din domeniul turismului in vederea promovarii zonei de nord a judetului Harghita pentru anul 201510.000 lei
2.Glasul muzicii- Calea spre celălalt 2015Asociația Centrul Cultural ArdealulProgramul de sprijire a iniţiativelor culturale ale asociaţiilor din zona de nord a judeţului Harghita .5000 lei
3.Pro talentAsociația Centrul Cultural ArdealulProgramul de sprijire a iniţiativelor culturale ale asociaţiilor din zona de nord a judeţului Harghita .3800 lei
job

Anunt

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Călimani Giurgeu cu sediul in Toplita, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, camera 213 organizează concurs pentru ocuparea postului de consilier în cadrul Compartimentului Dezvoltare și Proiecte de Finanțare,cu timp de lucru normal ( 8 ore/zi , 40 ore/săptamână), nivel studii: superioare .

Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs :

 1. Formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de către organizatorul concursului);
 2. Copia actului de identitate;
 3. Curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată anterior;
 4. Copie recomandare de la ultimul loc de muncă . Recomandarea trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, caracterizarea profilului profesional şi moral al candidatului, dacă este cazul;
 5. Copie fişă de evaluare a performanţelor profesionale individuale, dacă este cazul;
 6. Cazierul juridiciar (se depune în original) sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În cazul acestui document candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. Adeverinţă medicală (se depune în original) care să ateste starea de sănătate corepunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine în clar numărul, data, numele emitentuluişi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 8. Copia certificatului de naştere şi/sau a certificatului de căsătorie/sentinţă divorţ ;
 9. Copia diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări ;
 10. Copie după actele de calificare şi autorizaţiile specifice pentru exercitarea profesiei/ calificării (exemplu: permis de conducere, atestate) ;
 11. Copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă ;
 12. O fotografie recentă, tip paşaport (se depune în original).

13.După caz, Declaraţie pe propria răspundere privind desfăşurarea în prezent a unei activităţi pe bază de contract individual de muncă sau altă formă de angajare.

 1. După caz, Declaraţie pe propria răspundere că au/nu au calitatea de pensionar.
 2. Declaraţie pe propria răspundere că beneficiază/nu beneficiază de ajutor de şomaj.

Important : Copiile de pe acte se prezintă împreună cu originalul documentelor sau copii legalizate, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Condiții generale pentru ocuparea postului:

Condiții generale :

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice :

– studii superioare de scurta sau lungă durata absolvite cu diplomă de licență sau echivalent;

-cunoașterea excelentă a limbii engleze – scris, citit , vorbit .

Desfasurarea concursului :

Concursul se va desfasura in mai multe etape succesive :

 1. a) afisarea anuntului : in 17.07.2015 ;
 2. b) depunerea dosarelor : in termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului (pana in data de 07.2015, ora 12.00) ;
 3. c) selectia dosarelor de inscriere : in termen de maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor (03.08.2015 , ora 00 ) ;
 4. d) depunerea contestatiilor cu privire la selectia dosarelor : max. 1 zi lucratoare de la afisarea selectiei : pana in 04.08.2015 ora 00 ;
 5. e) solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor : max . 1 zi lucratoare de la depunerea contestatiilor : 05.08.2015 , ora 12.00 ;
 1. f) proba scrisa : va avea loc in data de 10.08.2015 ora 9 ,00 la sediul ADI Calimani Giurgeu si   va consta in redactarea unei lucrari din bibliografia recomandata ;
 2. g) interviul va avea loc in loc de 08.2015, ora 9.00 la sediul ADI Călimani Giurgeu si va fi sustinut doar de catre candidatii declarati admisi la proba scrisa si se va desfasura pe baza planului interviului care va fi afisat o data cu rezultatele la proba scrisa .

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor , proba scrisa si interviu , candidatii pot face contestatie in maximum 1 zi lucrătoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, a afisarii rezultatelor probei scrise , respectiv a afisarii rezultatului probei interviu , la sediul ADI Călimani Giurgeu .

Dosarele de concurs vor fi depuse la sediul ADI Călimani Giurgeu, strada Nicolae Bălcescu, nr.14, cam. 213, zilnic intre orele 9.00-12.00, pana in data de 31.07.2015.

Bibliografie :

 1. Ordonanța nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.

2.Strategia Europa 2020 .

 1. Planul de dezvoltare zonală pentru următorii 10 ani și perspectivele pentru următorii 20 de ani pentru arealul situat în nordul județului Harghita- Capitolul 3- Stabilirea direcțiilor de dezvoltare strategică .

 

Informaţiile privind eventualele modificări privind datele de susţinere a probelor de concurs vor fi anunţate şi afişate cel putin la avizierul de la sediul A.D.I. Călimani-Giurgeu (avizierul de la Primăria Municipiului Toplita, pe pagina de web www.adicalimanigiurgeu.ro , candidaţilor revenindu-le obligaţia de informare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0740001891 – Gabriela Buzilă.

PREŞEDINTE, MARC EUGEN